Helsinki tahkoo rahaa – vai tahkooko?

Viime vuonna Helsingin kaupungin talous oli 350 miljoonaa euroa plussan puolella. Tämä saa helposti ajattelemaan: ovatko verot turhan korkeita vai palvelut heikosti rahoitettuja? Molempiin kysymyksiin on viime vuosina vastattukin myös kyllä. Palveluihin on panostettu ja veroja laskettiin viime valtuustokaudella. Tähän suuntaan on syytä myös jatkaa, kun kriiseistä ja isoista muutoksista päästään eteenpäin.

Mutta sukelletaan lukuihin ja niiden taustoihin vähän syvemmin.

Positiivista on, että verotuloja kertyi viime vuonna lähes 200 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Elämä, toimeliaisuus ja yrittäjyys ovat palautuneet pandemiasta.

Toisaalta kaupungin menot ylittivät talousarvion 219 miljoonalla eurolla. Ylityksen taustalla oli pääasiassa koronapandemiasta johtuneet ylimääräiset kustannukset, kuten testausten järjestäminen. Valtion kunnille maksamat koronakompensaatiot tasapainottivat tilannetta Helsingissä vuoden 2021 osalta. Tänä vuonna talouteemme tuo epävarmuutta koronan lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Sen vaikutukset koko Euroopan talouteen ovat arvaamattomat.

Helsingin talous on siis vahva, mutta siihen kohdistuu myös yhä uusia paineita. Reunaehtoja kaupungin taloudelle asettavat monet muutokset, kuten esimeriksi kaupungin reipas kasvu, sote-uudistus, ikääntyneiden ja nuorten määrän kasvu sekä välttämättömät ilmastotoimet.

Menopaineet voivat olla siis seurausta positiivisistakin kehityskuluista kuten ihmisten muuttohaluista Helsinkiin ja lasten syntymisestä. Negatiivisia paineita edustaa puolestaan sote-uudistus, joka ei vain niukista helsinkiläisten sotepalveluita vaan myös vie käytöstämme huomattavan osan nykyisiä verotulojamme. Tämä vaikuttaa ikävästi erityisesti investointikykyymme.

Kasvava kaupunki tarvitsee lisää palveluita, infrastruktuuria, rakennuksia ja asuntoja. Juuri investointitarpeet ovat syy siihen, että pullealta näyttävä tulos ei turhan pullea olekaan.

Viime vuoden tilinpäätöstiedoista käy ilmi, että kaupungin investoinnit pysyivät edelleen ennätyskorkeina. Investointeihin käytettiin 890 miljoonaa euroa, mikä oli kaikkien aikojen toiseksi korkein taso. Vain hyvä taloustilanne ja vahvat tulokset mahdollistavat meille näin korkean investointitason.

Kaupunki on investoinut viime vuosina erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin, uusien asuinalueiden esirakentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen.

Vahvaa taloudellista tilannetta ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen säilyttämiseksi on tehtävä jatkuvasti töitä. Tämä on yksi painopisteitä myös syksyllä hyväksytyssä kaupunkistrategiassa.

Haemme kaupungin menoihin liikkumavaraa pyrkimällä entistä kunnianhimoisemmin tehokkuuteen ja parempaan panos-tuotos-suhteeseen kaupungin kaikessa omassa toiminnassa ja palvelutuotannossa. Vuoden alusta käynnistettiin myös erillinen pormestari Vartiaisen johtama tuottavuusryhmä, jossa etsitään jatkuvalla syötöllä kohteita, joissa tuottavuutta on mahdollista parantaa.

Kaupungin oman talouden ”vipujen” säätämisellä on kuitenkin aina vain rajallinen vaikutus. Paras mahdollinen resepti vaikuttaa kaupungin menestykseen ja talouden vahvuuteen on se, että Helsingissä riittää työtä, yrittämisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia kaikille helsinkiläisille. Vain siten myös tulevaisuudessa palveluihin ja investointitarpeisiin riittää varoja ja verorasitus voidaan pitää kohtuullisena.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Töölöläisessä 10.4.2022.


Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat tukemme

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on järkyttänyt meitä kaikkia. Venäjän toiminta on törkeää, tuomittavaa ja rikkoo yksiselitteisesti kansainvälisiä sääntöjä. Maailman maiden on pidettävä yhtä ja tehtävä kaikkensa ukrainalaisten auttamiseksi.

Ukrainan lähetystö Suomessa lähestyi suomalaisia kaupunkeja materiaalipyynnöllä. Suomen suurimmat kaupungit päättivät lahjoittaa Ukrainaan yhteensä yli 1,5 miljoonan euroa, johon sisältyy myös Helsingin avustussumma, 350 000 euroa. Kaupungin avustussummasta puolet kohdennetaan Suomen Punaiselle Ristille ja puolet Suomen Unicef ry:lle.

Raha on tarkoitettu täysimääräisesti humanitaariseen apuun Ukrainassa. Vaikuttavuuden näkökulmasta rahoitus suunnataan vakiintuneille järjestöille, jotka toimivat Ukrainassa jo aktiivisesti ja joilla on pitkä kokemus sekä Ukrainasta että toimimisesta kriisitilanteissa.

Sodalla on muitakin vaikutuksia. Samalla tavalla kuin muutkin suomalaiset toimijat Helsingin kaupunki keskeyttää kaiken yhteistyön Moskovan ja Pietarin kaupunkien kanssa toistaiseksi. Lopetamme myös Pietarin Suomi-talossa sijaitsevan kaupunkiomisteisen yhtiön ylläpitämän Helsinki-keskuksen toiminnan.

YK arvioi 13.3., että Ukrainasta on paennut 2,8 miljoonaa ihmistä sitten sodan alkamisen. Heistä moni etsii turvaa ja suojaa Euroopan unionin jäsenmaista kuten Suomesta. Helsinki on valmistautunut ottamaan vastaan sotaa pakenevia ukrainalaisia, ja ensimmäiset maahantulijat on jo ohjattu tarvittavien palvelujen piiriin.

Kaupunki koordinoi maahantuloa yhdessä muun muassa Rajavartiolaitoksen, Helsingin poliisilaitoksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa. Pormestari Vartiainen on asettanut Ukraina-kriisiryhmän, joka ylläpitää tilannekuvaa ja tekee esitykset kaupungin toimista. Tällä hetkellä Helsingin satamissa rajanylityspaikoilla on rauhallista.

Ukrainalaiset voivat saapua Suomeen turvapaikanhakijoina tai muilla maahantuloperusteilla, tullessaan esimerkiksi sukulaistensa luo, jolloin he eivät välttämättä kohtaa viranomaisia. Kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys sekä maahanmuuttoyksikkö ovat varautuneet auttamaan henkilöitä, jotka eivät hae turvapaikkaa, mutta tarvitsevat esimerkiksi majoitusta, terveydenhoitoa tai muuta kriisiapua. Helsingin kaupunki jakaa saapujille tiedotetta, jossa on yhteystiedot keskeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ohjeistus turvapaikan hakemisesta.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelystä. EU-maat ovat päättäneet, että EU-maat ovat velvollisia tarjoamaan ukrainalaisille tilapäistä suojelua, minkä pitäisi osaltaan helpottaa tilannetta. Tilapäistä suojelua saavalla on jäsenmaissa oikeus vastaanottopalveluihin ja työntekoon.

Kaupunki varautuu laajentamaan hätämajoituskapasiteettiä, perustamaan järjestelykeskuksia tai väliaikaismajoitusyksiköitä Maahanmuuttoviraston niin pyytäessä. Kartoitus käytettävien majoitustilojen osalta on jo käynnissä. Esimerkiksi Helsingin seurakunnat ovat ilmoittaneet voivansa tarjota tilapäistä majoitusta, mikä on valtavan hyvä asia.

Tukea Ukrainalle on haluttu osoittaa myös symbolisesti. Kaupungintalo valaistiin Ukrainan värein sodan ensimmäisestä illasta lähtien. Samaa ovat tehneet monet muutkin kaupungit ja esimerkiksi yliopisto.

Monet edellä kuvaamistani teoista ovat sodan isossa kuvassa pieniä, mutta mielestäni on tärkeä osoittaa tukea ukrainalaisille kaikilla niillä keinoilla, joita meillä on. Kannustan jokaista meistä tekemään osansa. Yksi hyvä tapa on esimerkiksi lahjoittaminen Ukrainassa toimiville järjestöille.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Töölöläisessä 20.3.2022.


Vanhin puisto palautetaan loistoonsa

Kaisaniemenpuistoon rakennetaan uutta hotellia. Hotelli nousee vanhan, huonoon kuntoon päässeen ja kaupunkikuvallisesti kehnon Säätalon tilalle. Alueen kehityksen kannalta uutinen on tervetullut, kunhan rakennuksen arkkitehtuurissa pidetään kiinni kunnianhimosta.

Ravintola Kaisaniemi sai uudet omistajat, jotka ovat ryhtyneet tarkkaan restaurointityöhön ravintolan vuosisadan takaisen loiston palauttamiseksi. Nämä uutiset kytkeytyvät erinomaisesti siihen, että Kaisaniemenpuiston kunnostus etenee vihdoin.

Helsingin keskustan vanhimman puiston viihtyisyys on huomattavasti laskenut, ja puisto on koettu turvattomaksi läpikulkupaikaksi. Onpa sitä välillä pidetty, valitettavasti, keskustan huumekaupan keskuksenakin.

Valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa linjattiin, että Kaisaniemenpuiston kunnostaminen käynnistetään tällä valtuustokaudella. Strategiakirjaus oli tärkeä, jotta puiston kunnostusta ei voida vuosittaisissa suunnitelmissa enää lykätä määrättömään tulevaisuuteen.

Joulukuussa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi puiston korjaussuunnitelmat. Koko laaja puistoalue kunnostetaan, liikennejärjestelyitä parannetaan ja aluetta kehitetään monipuolisemmaksi kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot huomioon ottaen. Esimerkiksi puiston suihkulähteen ilme on tarkoitus palauttaa 1920-luvun ilmeen mukaiseksi.

Puiston arvokasta kasvillisuutta myös uudistetaan ja täydennetään. Lisäksi saneerataan puistoalueella sijaitsevaa vesihuoltoverkostoa ja muuta kunnallistekniikkaa. Valaistus uusitaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Puiston korjaussuunnitelma on yksityiskohtainen. Nostan tässä yhteydessä esiin vain muutamia esimerkkejä suunnitelluista muutoksista.

Kaisaniemenrannan muuttamista paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi on toivottu laajasti. Sen kehittäminen viihtyisäksi oleskelualueeksi oli yksi alueemme OmaStadi-äänestyksen voittaneista ideoista. Idea pyritään toteuttamaan osana puiston korjausta.

Suunnitelmissa Kaisaniemenlahden ranta muutetaan rantapromenadiksi, jossa voi istuskella ja oleskella. Vanhan rantamuurin varteen tehdään varaukset mahdollisia ravintolalaivoja varten. Tarkoitus on myös mahdollistaa kioskitoiminnan pyörittäminen.

Tennistä on pelattu Kaisaniemenpuistossa pitkään ja mahdollisuus siihen on haluttu säilyttää. Suunnitelmissa tenniskentät siirretään lähemmäs puiston itäreunaa ja niiden yhteyteen muodostetaan liikunnallinen toimintakokonaisuus.

Puiston hiekkakentästä halutaan saada jatkossa enemmän irti ympäri vuoden. Kentälle rakennetaan tapahtumatoimintaa palveleva infra. Pakkastalvina kenttä on tarkoitus jäädyttää.

Kaupunkilaisilta on tullut palautetta pyöräilystä puistossa. Erityisesti Svante Olssonin puistokujalle toivotaan vauhtia hillitseviä muutoksia. Suunnitelmissa pyöräilijöitä ohjataan kiertämään puiston pohjoisosan kautta, Kaisaniemenpuistokujaa ja Kaisaniemenrantaa pitkin.

Koska Kaisaniemenpuisto on suojeltu, sen korjaaminen ja kunnostaminen on tehtävä pieteetillä. Kustannukset tulevat olemaan noin 18,4 miljoonaa euroa. Puistoa rakennetaan vaiheittain korkeista kustannuksista johtuen. Tavoitteena on, että rakentamisen toteutussuunnitelmat valmistuvat kesään mennessä.

Voin jo kuvitella, miten hieno puisto tulee olemaan, kun se on saatu palautettua, ei entiseen, vaan uuteen loistoonsa. Uusittu puisto ja sen ympäristö tulee palvelemaan kaikkia helsinkiläisiä, mutta erityisesti laajan kantakaupungin asukkaita. Lähteköön tästä liikkeelle uusi ja upea vaihe Suomen vanhimman julkisen puiston historiassa.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Töölöläisessä 27.2.2022.